Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa

Debata samorządowa

10 maja 2017 roku odbyła się w naszej szkole pierwsza debata dotycząca samorządności i wolontariartu. Zaproszono na nią przedstawiciela Rady Rodziców p. Waldemara Wymiatał, panie Dyrektor: Lidię Chmielewską i Ewę Walczuk, reprezentantów uczniów z ramienia samorządu i wolontariatu oraz gościa specjalnego p. Katarzynę Kopczyńską-Kwiatek, która opowiedziała nam o idei powstania Wiosek Dziecięcych SOS. Debata okazała się strzałem w dziesiątkę. Poruszane tematy były okazją do omówienia na forum ważnych dla uczniów kwestii. Publiczność aktywnie zadawała pytania. Wykazała się dużą dojrzałością. Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej debacie. Do zobaczenia w kolejnych latach. Tematów z pewnością nie zabraknie.

Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...
Debata szkolna ...

 

Regulamin Samorządu

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 173

im. Górników Polskich

w Warszawie

ROK SZKOLNY 2016/2017

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie .

 

Samorząd uczniowski, działający w szkole Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 

Do głównych celów działalności SU należą:

 

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

 6. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

Czytaj więcej: Regulamin Samorządu

Samorządowe wybory 2016/17

Chłodny październikowy dzień rozgrzał wiele serc. W naszej szkole odbyły się wybory do samorzadu szkolnego. To ważne wydarzenie poprzedziła kampania wyborcza: kandydaci zbierali podpisy na swoich listach, przygotowywali programy wyborcze i plakaty do rozwieszenia w szkole. Nad poprawnością przeprowadzenia wyborów czuwała komisja wyborcza złożona z powołanych do tego zadania uczniów i przedstawicieli nauczycieli.

Niedługo poznamy naszych młodych samorządowców. Już dziś życzymy im powodzenia i mamy nadzieję, że uda im się zrealizować przedwyborcze obietnice.

DSC01563

Czytaj więcej: Samorządowe wybory 2016/17

Ordynacja Wyborcza

ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego I Rzecznika Praw Ucznia. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do połowy października.

§ 3

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice z klas IV-VI naszej szkoły .

§ 4

1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 1. a.stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica z klas IV-VI
 2. b.Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej
 3. c.Rzecznika Praw Ucznia - posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 5

 1. 1.Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
 2. 2.Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.
 3. 3.Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.
 4. 4.Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

Czytaj więcej: Ordynacja Wyborcza

 
© Szkoła Podstawowa nr 173